Sambvng bulu m4ta, r4mbut memang la c4ntik tapi ia ant4ra perbu4tan dil4knat Allah… H4ti-h4ti ya k4um w4nita!

Meny4mbung bulu m4ta untuk tujvan kec4ntikan adalah dil4rang dalam Islam.

SEMAKIN hari semakin ramai ind1vidu yang meng3jar kec4ntikan sehingga s4nggup menghabiskan w4ng beribu-ribu sem4ta-m4ta mahukan rupa paras yang diid4mkan. Ada dalam kal4ngan masy4rakat yang sanggup mengambil risik0 agar apa yang dihaj4ti dapat dipenuhi.

Pernah atau pun tidak kita terfikir apakah hukvm mengub4h cipta4n Allah? dan sejauh manakah bat4san untuk kita mel4kukannya?

Firman Allah di dalam Surah An-Nisa’ ayat 119: Dan demi sesungguhnya, aku akan meny3satkan mereka (dari keb3naran), dan demi sesungguhnya aku akan memperd4yakan mereka dengan ang4n-ang4n kos0ng, dan demi sesungguhnya aku akan menyvruh mereka (mencacatkan bin4tang-bin4tang tern4k), lalu mereka membelah teling4 binat4ng-bin4tang itu; dan aku akan menyuruh mereka mengub4h cipta4n Allah.” Dan (ingatlah) sesiapa yang meng4mbil Syait4n menjadi pem1mpin yang dita4ti selain dari Allah, maka sesungguhnya rug1lah ia dengan kervgian yang ter4ng ny4ta.”

Kata ul4ma antar4 perkara yang akan dih4sut oleh sy4itan ialah dengan mengatakan bahawa rupa par4s yang telah dicipt4kan oleh Allah tidak sempurna lalu sy4itan akan mengh4sut manusia supaya mengvbah cipt4an Allah.

Pada hari ini, para dokt0r sudah m4mpu untuk melakukan pemindahan org4n, pembed4han k0smetik untuk kec4ntikan dan sebagainya. Malah saintis juga sudah m4mpu untuk mengh4silkan org4n manusia dan d4ging haiw4n tern4kan tanp4 perlu kepada pend3rma atau meny3mbelih h4iwan.

Teknol0gi hari ini membolehkan pelbagai pr0sedur kec4ntikan dilakvkan.

Hakik4tnya, semua teknol0gi ini dicipta untuk memud4hkan kehidup4n manusia. Namun, jika dilihat dari satu svdut yang lain pula, perkemb4ngan tekn0logi telah mengvbah beberapa tabi4t alam yang telah dic1pta ol3h Allah.

Pembed4han k0smetik sebagai c0ntoh boleh mengub4h se0rang w4nita yang kurang c4ntik dari s3gi paras rupa kepada se0rang w4nita yang s4ngat c4ntik.

Ini kerana rambut dan bvlu m4ta adalah bulv-bvlu yang tumbvh pada bad4n manvsia yang menj4di perhi4san tubvh badan dan tid4k disun4tkan untuk menc4butnya. Just3ru, har4m hukvm meny4mbung bvlu m4ta sama seperti har4m meny4mbung r4mbut yang dilakn4t dan tind4kan mengvbah cipt4an Allah SWT.

Pada as4lnya sebarang bentvk pembed4han yang membawa kepada pervbahan kepada angg0ta badan manvsia tanpa keperlvan adalah dih4ramkan oleh sy4rak tetapi hvkum h4ram itu boleh bertuk4r menj4di harus kepada dua seb4b i4itu:

1. Untuk tuju4n mengub4t dan menghil4ngkan sesuatu yang memud4ratkan

Ini berd4sarkan sebuah h4dis bah4wa Aff4jah bin As’ad telah terputvs hidungnya k3tika p3rang Al Kilab. Lalu dia m3mbuat hidung p4lsu dari per4k tetapi hidungny4 itu tadi menj4di bvsuk.

Baginda Rasulullah memerint4hkan kepad4nya (untuk m3mbuat hidvng d4ri em4s), hingg4 ia membvat hidungnya itu dari em4s. – [HR Abu Daud 3696]

Berdas4rkan h4dis ini maka kata para alim ulam4 tid4k dik1ra sebag4i mengub4h cipta4n Allah jika ia bertvjuan untuk mengvbat dan bagi tujvan menghil4ngkan sesu4tu yang b0leh memud4ratkan diriny4. Walau bagaim4napun, ia mestil4h mendapat peng1ktirafan darip4da d0ktor muslim yang menges4hkannya.

Umat Islam dilar4ng mengub4h sebaik-baik cipt4an Allah.

2. Untuk membvang ke4iban

Kata para alim ulama jika sesuatu itu meng4ibkan sehingg4 menyulitk4n kehidup4n mereka Sep3rti m3mbuang t4hi lal4t yang menvtup m4ta maka ia diben4rkan dalam hukvm syar4k at4upun membu4ng jer4gat di muk4. Ini semua adalah diseb4bkan supaya n4mpak n0rmal dan kem4s.

Bagi mereka yang mengvbah cipta4n Allah diseb4bkan bagi tuju4n kec4ntikan maka ia tid4k diben4rkan dalam sy4rak. Pada asasnya, Islam tid4k mel4rang umatnya darip4da mencantikk4n diri.

Bahk4n Islam meng4njurkan umatnya untuk t4mpil kemas dan kelih4tan c4ntik deng4n cara sed3rhana dan sesvai. Dalam sebuah hadis menyebut: Sesunggvhnya Allah itu indah dan Dia sukakan keindahan. – [HR Muslim 275].

Pada hari ini, ada dalam kalang4n mereka yang buk4n sahaja mengub4h wajah tetapi mengvbah jantin4 daripad4 lelaki kepada wanita atau sebaliknya. Maka kata ul4ma jika seseor4ng lelaki mem4kai pakaian wanita pun sud4h dilakn4t Allah inikan pula mengub4h jantin4.

Ant4ra perk4ra yang dil4rang dalam sy4rak ialah mencukvr kening t4npa ada keperlvan atau sem4ta-mat4 mahukan kec4ntikan sahaja. Lar4ngan ini berdas4rkan hadis Baginda Rasulullah: Sesungguhnya Nabi melakn4t wanita-wanita yang ment4tu dan yang mem1nta ditatu, wanita-wanita yang mencvkur alis k3ning, demi menc4ri keindah4n dan mengvbah cipt4an Allah. – [HR Tirmizi 2706].

Sem4kin ramai yang obs3s terhadap kec4ntikan tid4k kira perempuan atau lelaki sehingga s4nggup membelakangk4n ag4ma.

Adapun membvang bulv selain daripad4 itu maka kata ulama ia tid4k term4suk dalam kateg0ri mengub4h cipta4n Allah seperti membu4ng bvlu ket1ak, bulv ari-ari, mencvkur misai atau membu4ng bvlu kaki bagi wanita. Bagi lelaki untuk membu4ng bulu kaki maka perlu dilih4t jika mahu menyerup4i wanita maka ia dil4rang dalam hukvm sy4rak.

Ant4ra yang termasuk dalam mengub4h cipta4n Allah ialah meny4mbung r4mbut atau bvlu m4ta.

Sabda Baginda Rasulullah: Allah mel4knat al-washilah (orang yang meny4mbung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta dis4mbungkan r4mbutnya). – [HR Muslim 5687].

Tidak meng4pa mem4kai r4mbut p4lsu di dalam rumah jika suami mengizink4n bagi mereka yang mengid4p peny4kit k4nser lalu menyebabk4n kegvguran r4mbut. Namun hend4klah tidak memperlihatkannya kepada orang luar kerana ia sebahagian daripada perhiasan.

Bagi mereka yang meny4mbung bulv mata kata ulama mak4 hukumny4 sama seperti lar4ngan meny4mbung r4mbut.

Ini kerana r4mbut dan bvlu mat4 adalah bvlu-bvlu yang tumbvh pada b4dan m4nusia yang menjadi perhi4san tubvh bad4n dan tid4k disun4tkan untuk menc4butnya. Justerv, h4ram hukvm menyambvng bulv mat4 sama seperti har4m meny4mbung r4mbut yang dil4knat dan tind4kan mengub4h cipta4n Allah SWT.

Kesimpulanny4 kata ul4ma seperti mana yang disebut dalam satu kaedah fiqh berk4itan mengvbah cipta4n Allah ialah: Apa sahaja yang bertvjuan untuk kecantik4n sem4ta-m4ta mak4 hukvmnya adal4h har4m. Manak4la apa yang bertuju4n untuk menghil4ngkan a1b pada dirinya mak4 hukvmnya adalah h4lal.

Semoga kita t1dak melakuk4n satu perbuat4n yang merug1kan kita di duni4 dan akhir4t kerana perk4taan lakn4t seperti mana dalam h4dis di atas adalah sangat burvk dan dasyat bagi mereka yang berd3gil mengub4h cipta4n Allah.

Biarl4h tid4k c4ntik dari svdut p4ndang manusi4 asalk4n kita senti4sa c4ntik di sisi Allah dengan mem4tuhi seg4la perintahNya.

Post Berkaitan

Leave a Reply