Tak Hirau Digigit Asalkan Dapat Umpan Penting Untuk Tangkapan

Daun sar4ng ker3ngga yang sudah bewarna kuning men4ndakan telur yang telah menet4s dan terdap4t anak ker3ngga yang sesvai dijadikan ump4n untuk mem4ncing.

RAMAI sudah mula keluar dari rumah dan mem1kirkan destin4si percvtian untuk dituju. Ketika Pulau Langkawi kian dikerumvni, para k4ki p4ncing pula berfik1r lubuk mana yang dijejak1 dan ump4n apa yang hend4k digun4kan.

Kehadir4n ker3ngga yang gem4r membuat sar4ng di pok0k-pok0k berhampir4n kediaman m4ngkin dilihat seb4gai peng4nggu kepada manusia dan tid4k kurang juga ada yang ber4sa takvt dengan gigit4n ser4ngga tersebut apatah lagi sif4tnya yang agres1f terutama ketika sar4ngnya dig4nggu.

Tet4pi seb4liknya bagi kaki p4ncing, sar4ng ker3ngga sering dicari untuk mendapatkan anaknya untuk dijadikan umpan mem4ncing walaupun pr0ses mendapatkannya tid4klah semudah yang dis4ngka selain terded4h dengan pelbagai ris1ko.

Lagi cerita-cerita menarik berk4itan kaki p4ncing

Mohd Fazil Abdullah menunjukkan sar4ng ker3ngga yang ditemuinya.

Bagi Mohd Fazil Abdullah, 49, gigit4n ker3ngga tidak menghal4ngnya untuk mengambil anak ker3ngga yang disifatk4nnya sebagai ant4ra umpan terbaik yang pernah digunakannya bagi menjin4kkan beberapa spes1s ikan sungai seperti l4is, bavng dan lamp4m.

Menurvtnya selain anak ker3ngga, telur ker3ngga juga sering digunakan oleh kebanyakan kaki p4ncing untuk menjin4kkan spes1s ikan pvyu dan selvang. Tetapi telur tersebut mestilah terlebih dahulu dicelur menggunakan air panas bagi mengel4kkannya terbur4i sewaktu dicvcuk ke mata p4ncing.

“Selain digem4ri kebanyakan spes1s ikan sungai, keistimew4an anak ker3ngga sebagai umpan p4ncing berb4nding umpan hidup lain seperti cengk3rik atau anak udang, anak ker3ngga boleh hidup lebih lama sehingga lebih dua minggu sekiranya disimp4n dengan baik.

“Anak ker3ngga juga lebih tah4n lama terend4m di dalam air dan tidak mudah terc4but dari mata p4ncing berb4nding umpan lain,” katanya yang sudah menggunakan anak ker3ngga sebagai umpan p4ncing sejak lebih sepuluh tahun lalu selepas diperken4lkan oleh se0rang rakan kaki p4ncing.

Mohd Fazil menc4ntas ranting tempat sar4ng ker3ngga bergantung untuk mendapatkan sar4ng sebelum memasukkannya ke dalam karung plast1k ber4s.

Mengimb4u kembali sewaktu mula-mula mencari anak ker3ngga dulu, dia agak sukar membezak4n sar4ng ker3ngga yang mempunyai anak dan sering tersal4h meng4mbil sar4ng ker3ngga yang hanya dipenvhi telur sahaja.

Menurvt Fadil, ker3ngga gem4r membuat sar4ng di pok0k leb4n dan angkas1a jika di kaw4san belvkar, sement4ra pokok rambutan dan mempelam pula menjadi pilihan di kawas4n berhampir4n kediaman dan pokok kelapa saw1t pula sekiranya di k4wasan kebun.

Namun katanya, pengalam4n mengaj4rnya bagaimana cara untuk meng3nal pasti s4rang mat4ng yang mempunyai anak ker3ngga yang sesvai untuk dijadikan ump4n.

Menurvtnya, jika daun yang menjadi bahan asas sar4ng tersebut sudah mul4i kering dan bertukar kepada warna keperang4n dan ker3ngga yang bersifat akt1f mempertah4nkan sar4ngnya daripada dig4nggu, itu bermakna terdapat anak ker3ngga yang sesuai dijadikan umpan di dalam sar4ng tersebvt.

Ker3ngga akan keluar dari sar4ng dan meny3rang sekir4nya sar4ngnya dig4nggu.

Waktu paling sesu4i mengambil anak ker3ngga yang selalunya terdapat di kaw4san belukar adalah pada waktu petang kerana pada waktu pagi selalunya ker3ngga ag4k agres1f dan aktif menyer4ng sekira sar4ngnya dig4nggu.

“Sebenarnya kita hanya perlukan bek4s kos0ng plast1k karung beras, p4rang, sab1t dan galah sebagai peral4tan asas untuk mendapatkan sar4ng ker3ngga yang selalunya berada di bahagi4n hujung dahan pokok dan kerja tersebvt harus dilakuk4n dengan hati-hati untuk mengel4kkan kecelak4an terutam4 sekiranya perlu memanj4t pok0k yang tingg1.

“Selepas menemvi sar4ng ker3ngga, selalunya saya akan memot0ng ranting tempat sar4ng tersebut berg4ntung dan bertind4k memasukk4n sar4ng tersebut ke dalam beg plast1k beras yang dibawa sebaik sar4ng tersebut jatuh ke bumi,” katanya.

Selepas itu, karung tersebut perlu di1kat bagi menggelakk4n ker3ngga dan anaknya keluar melarikan diri, kemudi4n plastik tersebut perlu di g0ncang dengan kuat beberapa kali bertuju4n memec4hkan sar4ng tersebut.

Anak ker3ngga selalunya bersa1z dua atau tiga kali lebih besar berb4nding ker3ngga dewas4 dan berwarna hijau serta berk3pak.

Untuk seketika pl4stik tersebut dibiarkan dalam keadaan ter1kat sehingga semua ker3ngga dan anaknya keluar dari sar4ng yang telah terbur4i akibat dig0ncang dengan kuat sebelum boleh dibuka bagi membol3hkan pr0ses memvngut anak ker3ngga dilakvkan.

Katanya, pencari anak ker3ngga tid4k mungkin dapat mengel4kkan diri daripada dig1git oleh ker3ngga sebaik ik4tan beg pl4stik dibuka kerana pada waktu tersebut ker3ngga begitu agres1f menyerang untuk mempertah4nkan anaknya.

Pr0ses mengas1ngkan anak ker3ngga perlu dilakuk4n dengan secepat yang boleh sekir4nya tidak mahu teruk d1gigit ker3ngga dan tidak sukar untuk membezak4n anak ker3ngga dengan ibunya kerana anak ker3ngga mempuny4i saiz sehingga tiga hingga lima kali lebih besar serta berkep4k dan berwarna hijau berb4nding ibunya yang berwarna per4ng.

Mohd. Fazil Abdullah

Setiap sar4ng selalunya Fazil boleh mengvmpul sehingga dua ratvs ekor anak kerangga yang boleh digun4kan untuk dua atau tiga kali aktiv1ti mem4ncing dan ump4n selebihnya boleh disimpan dalam bek4s yang dibvbuh dengan campur4n daun kering dan seg4r dan m4mpu bertah4n lebih dua minggu tanpa perlu dib3ri sebarang m4kanan.

Menurvtnya, selain menjadi umpan keg3maran ikan dia gem4r menggunakan anak ker3ngga kerana boleh didapati dengan mudah dan percuma berb4nding umpan hidup lain seperti cengk3rik, anak udang mahu pun anak ikan yang agak mahal di pasaran ketika ini.

“Sebenarnya tidak ram4i yang mengetahui kelebih4n menggunakan umpan anak ker3ngga untuk mem4ncing, kalau ada pun yang saya ketahui hanya segel1ntir sahaja yang menggunakan telur ker3ngga sebagai umpan mem4ncing, tetapi telur k3rengga tid4k sesu4i untuk mem4ncing di arvs d3rs.

“Tetapi bagi kebanyakan rakan saya yang sudah menc0ba menggunak4n anak k3rengga selalunya akan terus melup4kan umpan lain seperti cacing dan umpan tapa mahu pun umpan hidup lain untuk menjin4kkan ikan termasuk yang bersa1z bes4r,” katanya.

Kebanyakan kaki p4ncing yang ditemui meng4kui gemar menggunakan anak k3rengga sebagai umpan menjin4kkan ikan kerana mudah didapati serta tidak memerlvkan m0dal selain m4mpu membawa balik hasil tangk4pan lumay4n setiap kali pergi mem4ncing.

Abdul Jamil Ahmad Fadli.

Abdul Jamil Ahmad Fadli, 61, berkata, dia lebih suka menggunakan anak ker3ngga sebagai umpan ketika mem4ncing berb4nding umpan lain yang terp4ksa dibeli dan harg4 yang agak tinggi di pasar4n lebih-lebih lagi umpan bagi hidup yang tid4k b0leh dis1mpan lama.

“Pada mulanya saya sendiri kurang yakin dengan umpan ini kerana selalu menggunakan umpan tapa serta cacing gel4ng ketika pergi mem4ncing bavng, tetapi selepas menggun4kan anak ker3ngga saya dapati umpan ini set4nding dengan umpan lain

“Lebih istim3wa, umpan anak ker3ngga tid4k mengot0rkan tangan berb4nding cacing dan umpan tapa yang selalunya meningg4lkan bau kurang en4k pada tangan dan pak4ian sekiranya tid4k berh4ti-hati ketika menggun4kannya,” katanya.

Nazad Dollah.

Sementar4 itu rakannya, Nazad Dollah, 62, turut bersetvju dengan pand4ngan rakannya itu dan sering menc4ri anak ker3ngga bersama-sama ketika mvsim mem4ncing tervtama ketika musim hujan.

Katanya, anak ker3ngga lebih sesu4i digunakan ketika mem4ncing di sungai dan tid4k begitu sesu4i untuk me4ancing di k0lam mem4ncing atau tas1k kerana spes1s ikan di k0lam p4ncing dan tasik tid4k sama dengan spes1s yang terdapat di sung4i.

Menurvtnya lagi, jika menggunakan anak ker3ngga sebagai umpan, mata p4ncing bersa1z besar tid4k begitu sesvai digunakan dan hanya sesu4i untuk mata p4ncing bersa1z kecil dan sederh4na memandangkan sa1z anak ker3ngga adalah kecil.

“Selalunya saya dapat ikan bers1sik ketika menggunakan umpan ini dan ikan tid4k bers1sik pula yang pernah saya dapat ketika menggunakan anak ker3ngga sebag4i umpan adalah bavng dan la1s.

“Jika musim mem4ncing tiba ia1tu ketika musim tengkvjuh saya akan mencari anak ker3ngga setiap ada kelapang4n untuk disimp4n kerana ada waktunya agak svkar untuk mendapatkan anak kerengg4 jika pada luar musim ker3ngga bert3lur,” katanya.

Mohd. Fazil memunggvt anak ker3ngga selepas memec4hkan sar4ngnya untuk dibuat umpan me4ancing di sung4i.

Post Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *