Kecoh satu kampung! Hanya kerana mahu Cantik, ini yang terjadi Kepada lembu Si suami

SEBAHAGIAN lembv yang dipelih4ra oleh suami S4H di Desa Sri Kencan0 Baru, Bumi Nabung,Lampung Tengah.

GARA-GARA se0rang isteri ingin mel4wa sepanjang masa tetapi tid4k mempuny4i w4ng telah mengakib4tkan wanita itu yang bernama S4H, 26, terg4mak melakukan kegiat4n yang tid4k berm0ral sehingga s4nggup mencvri seek0r lembv bet1na milik suaminya sendiri, Sur0to untuk diju4l dengan harg4 Rp5.5 jut4 (kira-kira RM1,600) semata-mata untuk membeli pr0duk kecantikan dan membay4r hut4ng dua rak4nnya.

Dalam kej4dian yang berl4ku pada 24 Og0s 2021 lalu, S4H yang ber4sal dari Sri Kencan0 Baru, Kacam4tan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Ind0nesia dikatakan menyurvh se0rang rakan lelakinya bernama Putu untuk mencur1 lembv terb4bit yang dipelih4ra 0leh suaminya di kanda4ng untuk diju4l kepada pemb3li.

Perbuat4n tersebut dil4kukan 0leh S4H akib4t dia dibel3nggu masalah hut4ng selain tid4k mempuny4i w4ng untuk memb3li pr0duk kec4ntikan berjen4ma yang selalu digunakan oleh wanita itu.

L3MBU betin4 yang diperc4yai dicvri 0leh isteri Sur0to untuk diju4l bagi membay4r hut4ng rakan dan membeli pr0duk kec4ntikan. –

L3mbu betin4 yang dicvri itu seben4rnya kepuny4an se0rang penduduk desa berken4an bernama, Suhart0 tetapi haiw4n itu dipelih4ra oleh Sur0to.

Kecuri4n haiw4n itu pada hari tersebut berl4ku pada waktu malam ap4bila S4H dan suaminya telah pergi ke rumah se0rang kawan suaminya tid4k jauh dari kampung itu.

Setib4 di rumah rakan suaminya, S4H meningg4lkan Sur0to di rumah kawannya itu dengan al4san dia mahu kelu4r untuk pergi ke sebuah warvng bagi membeli s4yuran.

Namun itu hanya al4sannya s4haja, sebaliknya S4H sudah berj4nji untuk berjump4 dengan Putu berk4itan urus4n mencur11 lembv yang disangk4 mil1k suaminya send1ri dan ketika itu haiw4n terbab1t sedang berada di dalam kand4ng.

LEMBv milik warg4 des4 yang dip3lihara 0leh Sur0to ber4da di k4ndang. –

Selep4s berjump4 dengan Putu, S4H pul4ng ke rumahnya deng4n sebuah mot0sikal untuk membuka k4ndang lembv yang menemp4tkan seek0r lembv betin4 yang ak4n di4mbil 0leh Putu dengan menggun4kan sebuah pik4p untuk dijval kepada se0rang pembeli lembv yang sud4h dij4njikan.

Selepas urvsan percur14n lembv itu sel3sai dilakuk4n dengan Putu itu, S4H pul4ng ke rumah s4hab4t suaminya dan dia memberit4hu Sur0to bahawa seek0r lembv pemelihar4annya sud4h hil4ng di kand4ng.

Berdas4rkan lap0ran IDM Times pada 2 Sept3mber 2021 lalu dip3tik berkata, berikvtan dengan kej4dian itu, Sur0to pada kees0kan hariny4 telah membuat lap0ran p0lis di Balai P0lis Rumbia.

Ketua P0lis Daerah Rumbia, Iptu Ek0 Heri Susant0 berkata selep4s sias4tan dijal4nkan pih4knya mendap4ti S4H iaitu isteri m4ngsa sendiri yang terlib4t dengan k3s kecuri4n lembv suaminya itu.

Menurvtnya, susp3k terb4bit berbuat dem1kian bertujvan untuk menjel4skan hutang dua rakannya dan kini S4H telah dit4ngkap oleh p0lis di rumahnya pada 31 Og0s 2021 lalu.

Ek0 berkata, S4H akan dihukum di bawah Pasal 363 Kitab Und4ng-Und4ng Hukum Pidana ( KUHP) yang memb4wa hukum4n penj4ra selama tujvh t4hun.

“Kita mendapati dari h4sil jualan lembv cur1 itu yang dilakvkan oleh svspek dan Putu dengan harg4 Rp5.5 juta adalah untuk S4H membay4r hut4ng Putu sebanyak Rp1.5 jut4 (kira-kira RM435.00) term4suk fa3dahnya.

Ini kerana pada mulanya susp3k hanya meminj4m sebanyak Rp500,000 s4haja dengan Putu itu tetapi disebabkan hut4ng susp3k sudah lama tid4k dijel4skan maka dia terp4ksa membay4r sejuml4h Rp1.5 juta,’’ katanya.

Ek0 memberit4hu, manak4la Rp4 juta lagi untuk susp3k menjelask4n hut4ng se0rang rak4nnya yang lain kerana sebelvm itu S4H juga turvt berhut4ng seb4nyak Rp3.5 juta (kira-kira RM1,018) dengan se0rang kawan Putu dan baki yang seleb1hnya itu barulah dia guna untuk memb3li pr0duk kecant1kan.

Post Berkaitan

Leave a Reply