Apa Yang Pengg4li Kubvr Ini Jumpa Amat Mengejutk4n. Menakutk4n Pun ada!

CINC1N em4s yang berbentvk mahkota seber4t 25 gram yang ditemvi semasa meng4li kubvr di Jatibaru Timvr, Kecamat4n Asak0ta, K0ta Bima pada 15 Spet3mber 2021. –

EMPAT pengg4li kvbur di Jatibaru Timvr, Kecamatan Asak0ta, K0ta Bima, Nusa Tengg4ra Barat (NTB) amat terkejvt apabila mereka menemvkan tengk0rak manvsia bers4ma harta k4run berupa cinc1n em4s, cinc1n per4k, gel4ng em4s dan anting yang berada di dalam tan4h yang dig4li sedal4m kira-kira dua met3r pada 15 Sept3mber 2021 lalu.

Bara4g-bar4ng perhi4san tersebvt dipercayai peningg4lan keraja4n terdahvlu di K0ta Bima. Ini kerana bentvk cinc1n itu seberat 25 gram itu tid4k n0rmal dan ia lebih mir1p art1fak keraja4n yang berbentvk mahk0ta.

Lagi c3rita-c3rita men4rik berk4itan cinc1n

CINC1N per4k yang berbentvk lampu Al4din.

Sebelvm penemvan harta k4run yang dipercayai milik ker4jaan purb4 itu, empat pengg4li kubur terbabit sedang meng4li kubur untuk urvsan pengebvmian se0rang warg4 di d3sa itu yang meningg4l dunia.

Tiba-tiba sal4h se0rang dari mereka telah menc4ngkul sesvatu benda yang ker4s serta berbunyi dan mereka terk3jut kerana mereka mend4pati bar4ng-bar4ng pvrba tersebvt.

Dipet1k daripada lap0ran pada 19 Sept3mber 2021, sebelum men3mui barang4n itu keempat pengg4li kubvr itu terdeng4r sesuatu semasa menc4ngkul di kawasan tan4h perkubvran tersebvt.

Aw4lnya mereka menemvi tengkor4k manvsia sebelum terjvmpa cinc1n dan selep4s itu mereka menjump4i gel4ng yang berada berdek4tan dengan tengk0rak tersebvt.

MUNAWAR melih4t cinc1n dan gel4ng yang dit3mui oleh pengg4li kvbur.- Kredit foto:

Sement4ra itu, Ketua Unit Bidang Kebud4yaan Dinas Pendidikan dan Kebud4yaan K0ta Bima, Munawar berkata berikut4n dengan penemvan harta k4run itu telah menjadi kec0h dalam kal4ngan masyar4kat di d4erah itu.

Menurvtnya, berdas4rkan maklum4t yang diper0leh darip4da para pengg4li kubvr berken4an, pada mulanya mereka amat terkejvt terjumpa tengk0rak m4nusia menyeb4bkan mereka mer4sa t4kut semasa mereka sedang mengg4li kubvr itu.

“Selep4s itu baharulah mereka terjvmpa cinc1n em4s, gel4ng serta barang4n lain yang berada di dalam tan4h itu.

“Kami jug4 memberit4hu jikalau mereka mahu menjual barang4n perhias4n yang ditemuk4n itu, sebaik-baiknya diju4l kepada pemerint4h dan jang4n jual kepada orang lain,’’ katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.