Syarik4t penerb4ngan tutup, Pemuda Percaya Jual4n M4mpu Capai RM2 juta kerana ni4tnya Mahu Membantu ketika pandem1k

Taufik member1tahu tiada jalan mudah untuk berjaya melainkan us4ha keras dan per4ncangan yang tepat.

Namun siapa sangk4 kerjaya itu musnah apabila syarikat penerbangan tersebut terpaksa gulung tikar ek0ran pelbagai mas4lah yang timbvl sehingga terpaksa memberh3ntikan semua k4ki tangannya.

Dalam situ4si seperti itu, Taufik mengakui berasa buntu memik1rkan nasib diri namun mujur dia cepat tersed4r untuk bangkit daripada kej4tuhan itu bagi menervskan kehidupan apatah lagi perlu men4nggung keluarga.

Bermacam-macam kerja telah dilakukan ketika itu termasuk membuka perniag4an kecil kecilan bersama isteri menjval pelbagai jenis kek melalui m3dia s0sial.

“Saya sedikit bervntung kepada ada peng4laman dalam mengend4likan m3dia s0sial. Alhamdulillah perni4gaan bakery yang dijalankan bersama isteri mendapat s4mbutan menggal4kkan daripada pel4nggan,” katanya

Pelbag4i duga4n terpaks4 dihadapi sebelum Taufik mampu berj4ya sebagai bertap4k sebagai usahaw4n.

Permintaan di luar Lemb4h Klang juga kata pemuda berusia 30 tahun ini turvt meningk4t namun Taufik tidak dapat menerima banyak temp4han kerana bimb4ng kek akan r0sak.

Bermula dari situ, Taufiq mengen4l pasti kekurang4n perni4gaan yang dijalankan dan mula berfikir untuk mengh4silkan pelbagai pr0duk agar boleh dinikmati pel4nggan di seluruh Mal4ysia termasuk Sing4pura, Brun3i dan Ind0nesia.

Berbek4lkan keber4nian dan sedikit peng4laman dalam bisn3s, Taufik memberitahu dia member4nikan diri menubuhkan sy4rikat Madbean Sdn Bhd dan memperken4lkan pelbagai jenis makanan termasuk Mell0w Crunch dan Mell0w Cookies.

“Alhamdulillah percuba4n itu berjaya dan syarik4t mencatat jualan RM100,000 sebulan ketika awal ber0perasi dan terus berkemb4ng sehingga ke hari ini,” ujarnya.

Dalam keterujaan pr0duk yang dih4silkan berjaya, Taufik mengakui pen4ngan pandem1k C0vid-19 yang melanda sedikit sebanyak membimb4ngkan dirinya apatah lagi banyak sy4rikat terpaks4 gulung t1kar kerana tidak mampu menervskan perni4gaan.

Ni4t saya ketika mengemb4ngkan perniag4an ini hanya satu hanya ingin bantu sesiapa dalam kesvsahan atau tidak mempunyai pekerj4an dan Alhamdulillah ia terc4pai.

Taufik tid4k meny4ngka jual4n pr0dk keluaran syarik4tnya naik mend4dak sepanjang temp0h pand3mik sehingga terp4ksa men0lak temp4han memand4ngkan pelaks4naan Perint4h Kaw4lan Pergerakan (PKP) sebelum ini.

Bulan lalu sahaja katanya, rangk4ian pr0duk seperti Mell0w, Visc0ff, The Vanilla Bean dan Thach0s mencatat jual4n RM2 juta dan meng4nggap ia penc4paian luar biasa syarik4t.

Lebih men4rik, pr0duk segmen Z0mbie Co0kies yang telah berada di 650 caw4ngan Wats0ns di seluruh neg4ra sejak dua tahun lalu memberi nafas baharu kepada perkemb4ngan sy4rikat sekali gus mengukvhkan lagi jenama pr0duknya di pas4ran temp4tan.

Terdapat tiga perisa Z0mbie Cook1es yang terdiri darip4da red velvet, m0cha dan karamel telah mendapat s4mbutan yang mengg4lakkan daripada pel4nggan.

Taufik berkata yang dia yakin kej4yaan syarik4tnya berkemb4ng maju terutam4nya dalam temp0h pandem1k ini kerana niatnya ingin membantu orang lain dalam menc4ri rezeki ketika temp0h P4ndemik ini.

Pr0duk keluaran sy4rikatnya yang mendapat s4mbutan luar biasa pel4nggan.

Malah dia turut mengambil rakan-rakan seperju4ngan ketika bertugas di syarik4t penerb4ngan itu yang masih tidak mempunyai pekerj4an bekerja dengannya sebagai salah satu usaha membantu mereka memper0leh pendap4tan.

“Dulu kami hanya mempunyai lima rakan k0ngsi tetapi sekarang angka itu bertambah kepada 32 selain 12,000 ejen dengan pend4patan antara RM3,000 hingga RM5,000 sebulan.

“Niat saya ketika mengemb4ngkan perni4gaan ini hanya satu… hanya ingin bantu sesiapa dalam kesusahan atau tidak mempvnyai pekerjaan dan Alhamdulillah ia terc4pai.

“Perniagaan dapat berkembang maju juga adalah hasil usaha mereka semua dan berharap ia akan berterusan,” katanya.

Tidak hanya itu, Taufik turut menggunakan k0nsep pemas4ran menerusi 500 influenc3r dalam membawa jenama Madbean lebih jauh.

Produk Z0mbie Co0kies turut memasuki 650 caw4ngan Wats0ns di seluruh negara.

Taufik juga memberitahu ek0ran permintaan yang meningkat dia juga telah membangunkan kil4ng khusus untuk pengelu4ran pr0duknya di Bahau, Negeri Sembilan.

Jelasnya, antara sebab dia membuka kil4ng itu di Bahau ia bukan sahaja kampung kelahirannya tetapi mahu membantu penduduk setempat mendapat pekerjaan sekali gus menjan4 pendapatan.

“Dengan pembukaan kilang, R&D yang dijalankan, aktiv1ti pemas4ran serta pr0duk berdaya saing kami yakin dapat keuntvngan sebanyak RM25 juta tahun ini.

“Selain itu kami juga sedang intai untuk menembvsi pasar4n Ind0nesia tahun depan memandangkan banyak permintaan dari neg4ra jiran dan diharap ketika itu pandem1k sudah ber4khir,” katanya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.