Kuatnya Kasih Sayang Anak ini,Tetap pertahankan Ayah… Walaupun dia tersungkur

Tiad4 or4ng yang suka melih4t anak kecil dipvkul 0leh ibu bap4nya send1ri di temp4t aw4m. Ini bukan hanya menj4tuhkan air muka mer3ka, malah4n b0leh disif4tkan sebag4i satu pender4an secra terbvka.

Baru-baru ini tul4r di m3dia s0sial satu vide0 memperlih4tkan se0rang lelaki melindvngi se0rang anak yang ditvmbuk bapanyaa sendiri.

Dimu4t naik se0rang se0rang pengvna Twitt3r, @admqrie, vide0 berken4an seben4rnya beras4l dari TikT0k.

Eh bap4k jenis apa kau si*l! pic.twitter.com/iG7JvVNbJS— problematic (@admqrie) Sept3mber 8, 2021
Vide0 sama dengan v3rsi lebih panj4ng dalam masa sama turvt tul4r di lam4n Fesb0k.

“Ini saya puny4 b4pak, jang4n”

https://www.facebook.com/100001011362357/videos/815478165735283/

Tind4kan kej4m si ayah yang diperc4yai dibawah peng4ruh dad4h nyata men1mbulkan kemar4han lelaki tersebvt yang terus bert1ndak memberikan beber4pa ‘d4s’ bagi meng4jarnya.

Namvn re4si si anak yang tet4p mempertah4nkan bapanya meskipvn sud4h dika4ari sebegitv rupa ny4ta membuatk4n net1zen ber4sa seb4k. Mal4h indiv1du yang mer4kam vide0 tersebvt terus berh3nti meny3ntuh si bapanya diperc4yai kerana kasih4n melihat t4ngisan si anak.

Se0rang lelaki yang suk4kan anak kecil
H4sil c4rian kami di TikT0k, lelaki berken4an semem4ngnya se0rang yang meny4yangi bud4k. Malah4n sebelum sebul4n seblvm ins1den kej4dian dia diperc4yai ada memvat vide0 melayan seorang budak bernama Aishah dipercayai budak sama dalam video tular.

Buk4n setak4t melay4n kanak-kanak berken4an, mal4han dia juga dilih4t meny1kat r4mbut ad1k ters3but ump4na anak sendiri.

“Saya nak jadi mak kau bapak kau”

@aya_kl6♬ original sound – aya kl 0836

@aya_kl6♬ original sound – ❤rajes❤

Men3rusi satu vide0 dilihat men4warkan diri menjadi ibu bapa kepada anak kecil bern4ma Aishah itu mem4ndangkan dia send1ri tid4k mempuny4i ibu bapa.

“Saya nak j4di mak kau, bapa kau, saya juga t4kde mak takde bapa” katanya didal4m vide0 tersebut.Dif4hmkan kisah mengen4i kanak-kanak sama baru-baru ini tul4r selep4s dia diperc4yai menj4di m4ngsa der4 bapanya di sekitar kaw4san Ch0w Kit.

Ek0ran dari itu p0lis sed4ngn menges4n m4ngsa selepas dia diperc4yai telah di4rikan bapanya ketika peg4wai Jabatan Kebajikan Masyar4kat (JKM) hend4k men3mu bu4l m4ngsa.

Menvrut Ketua Penol0ng Peng4rah Bahagian Sias4tan Jen4yah Seksval, Wanita dan Kanak-kanak Bukit Aman (D11), Jabatan Sias4tan Jen4yah Bukit Aman, As1sten Komisi0ner Siti Kamsiah Hassan , adu4n kemudi4n telah dibu4t pegawai JKM berken4an pada sabtu lalu.

“Peng4du merup4kan se0rang peg4wai JKM yang mendapat maklvmat darip4da or4ng aw4m. Berdas4rkan lap0ran, m4ngsa bersama neneknya did4pati meray4u di kaw4san Ch0w Kit untuk meng3mis.

“Pegaw4i JKM terb4bit telah ke l0kasi kej4dian untuk menyel4matkan m4ngsa n4mun telah dib4wa lari oleh se0rang lelaki diperc4yai bapa m4ngsa,” katanya sep3rti yang dilap0rkan

Post Berkaitan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *